Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 13.223 hồ sơ, trong số đó có 8.365 hồ sơ người lao động nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia (đạt trên 60%).